Türkiye Enerji İstatistikleri ve Vizyon

Rapora göre, Türkiye′de son 10 yılda enerji talebi giderek artan bir trend gösterirken, talebin yüzde 80′i ithalatla karşılandı. Enerjide yerli üretimin artışı ise on yılda yüzde 40′ı bulmadı.
 
ÇÖZÜM: ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

Oda Başkanı Yahya Arıkan yenilenebilir enerji kaynaklarının ciddî biçimde teşvik edilmesi ve enerji verimliliğinde ulusal, etkin bir politika izlenmesinin şart olduğunu söyledi.

Yerli kaynakların hızla devreye sokulmasının gerektiği belirtilen raporda, nükleer enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanılması üzerinde duruldu. Raporda dışa bağımlı bir enerji politikasının stratejik sakıncaları da dile getirildi.
 
E­ner­ji­de dı­şa ba­ğım­lı­yız

İs­tan­bul Ser­best Mu­ha­se­be­ci Ma­lî Mü­şa­vir­ler O­da­sı’nın (İSM­MMO) ‘’Tür­ki­ye E­ner­ji İs­ta­tis­tik­le­ri ve Viz­yon’’ ra­po­run­da, Tür­ki­ye’de son 10 yıl­da e­ner­ji­ye ih­ti­yaç gi­de­rek ar­tar­ken, ta­le­bin yüz­de 80’i­nin it­ha­lat­la kar­şı­la­nır ha­le gel­di­ği sa­vu­nul­du.
İSM­MMO ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ‘’Tür­ki­ye E­ner­ji İs­ta­tis­tik­le­ri ve Viz­yon’’ ra­po­run­da, e­ko­no­mi i­çin or­ta ve kı­sa va­de­de en bü­yük teh­li­ke­nin ‘’e­ner­ji ih­ti­ya­cı’’ ve bu­na bağ­lı o­la­rak ‘’dö­viz trans­fe­ri’’ ol­du­ğu vur­gu­lan­dı.

Ra­po­ra gö­re, Tür­ki­ye’de son 10 yıl­da e­ner­ji ta­le­bi gi­de­rek ar­tan bir trend gös­te­rir­ken, ta­le­bin yüz­de 80’i it­ha­lat­la kar­şı­lan­dı. E­ner­ji­de yer­li ü­re­ti­min ar­tı­şı i­se on yıl­da yüz­de 40’ı bul­ma­dı.

E­ko­no­mi­nin ih­ti­ya­cı o­lan e­ner­ji ta­le­bi 10 yıl ön­ce yak­la­şık 84 mil­yon ton pet­ro­le eş­de­ğer­ken, 2012 yı­lı so­nu i­ti­ba­riy­le ih­ti­yaç 119 mil­yon ton pet­rol eş­de­ğe­ri­ne u­laş­tı. 10 yıl­lık sü­re i­çin­de it­ha­lat ra­ka­mı da 65 mil­yon ton pet­rol eş­de­ğe­rin­den, 95 mil­yon se­vi­ye­le­ri­ne gel­di.

Tür­ki­ye’nin e­ner­ji ta­le­bi i­çin­de 2003 yı­lın­da yüz­de 28 o­lan yer­li ü­re­ti­min pa­yı, 2012 yı­lı­na ge­lin­di­ğin­de hiç art­ma­dı, ter­si­ne yüz­de 27’ye ge­ri­le­di.

2011 yı­lın­da a­ğır­lık­la pet­rol ve do­ğal­gaz ol­mak ü­ze­re e­ner­ji it­ha­la­tı­na 54,4 mil­yar do­lar ö­de­yen Tür­ki­ye’nin, 2012 yı­lı so­nu i­ti­ba­riy­le tah­mi­ni e­ner­ji fa­tu­ra­sı 62 mil­yar do­la­ra yak­laş­tı. Bu ra­kam dış ti­ca­ret a­çı­ğı­nın 3’te 1’in­den da­ha faz­la bir tu­ta­ra kar­şı­lık ge­li­yor.
 
Yer­li kay­nak­lar hız­la dev­re­ye so­kul­ma­lı

Ra­po­ru de­ğer­len­di­ren İSM­MMO Baş­ka­nı Yah­ya A­rı­kan, gi­de­rek ar­tan e­ner­ji ih­ti­ya­cı­nın e­ko­no­mi­yi teh­dit et­ti­ği­nin gö­rül­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, u­fuk­ta be­li­ren ‘’e­ner­ji kri­zi­ni’’ ön­le­mek i­çin yer­li kay­nak­la­rın hız­la dev­re­ye so­kul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni i­fa­de et­ti.

E­ner­ji it­ha­lat ra­ka­mı­nın dış ti­ca­ret a­çı­ğın­da ö­nem­li bir pay e­din­me­ye baş­la­dı­ğı­na dik­ka­ti çe­ken A­rı­kan, ‘’Ye­ni­le­ne­bi­lir e­ner­ji kay­nak­la­rı­nın cid­dî bi­çim­de teş­vik e­dil­me­si ve e­ner­ji ve­rim­li­li­ğin­de u­lu­sal, et­kin bir po­li­ti­ka  iz­len­me­si şart’’ de­di.

Tür­ki­ye’nin e­ner­ji fa­tu­ra­sı­nı ka­bar­tan en ö­nem­li ka­lem­le­rin ar­tan mo­to­rin ve do­ğal­gaz tü­ke­ti­mi ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan A­rı­kan, ‘’Tür­ki­ye yük­sek mo­to­rin ta­le­bi­ni kar­şı­la­mak i­çin da­ha faz­la ham pet­rol ve doğ­ru­dan mo­to­rin it­hal e­der­ken, ih­ti­yaç faz­la­sı o­la­rak ü­ret­mek zo­run­da kal­dı­ğı ben­zin ve fu­el o­i­li i­se mi­ni­mal kar­lar­la yurt dı­şı­na sat­mak zo­run­da ka­lı­yor’’ di­ye ko­nuş­tu.

Ma­zo­tun ben­zi­ne gö­re u­cuz tu­tul­ma­sı­nın, ma­zo­ta o­lan ta­le­bi art­tır­dı­ğı­nı kay­de­den A­rı­kan, ben­zi­nin se­kiz ka­tı­na u­la­şan ma­zot ta­le­bi dolayısıyla it­hal e­di­len pet­rol­den ma­zot­la bir­lik­te ü­re­ti­len ben­zi­nin ö­nem­li bir bö­lü­mü­nün ‘’a­tıl’’ kal­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di.

İç pi­ya­sa­da 4,60 li­ra­ya sa­tı­lan ben­zi­nin, yurt dı­şın­da 1,80 li­ra­dan ih­raç e­dil­di­ği­ni be­lir­ten A­rı­kan, ben­zer şe­kil­de fu­el o­il faz­la­sı­nın da yi­ne dü­şük fi­yat­lar­la ih­raç e­dil­di­ği­ni kay­det­ti. .

Ye­ni­le­ne­bi­lir e­ner­ji kay­nak­la­rı des­tek bek­li­yor
 
Tür­kiye’nin 48 bin me­ga­vat rüz­gar e­ner­ji­si po­tan­si­ye­li­ne sa­hip bu­lun­du­ğu­nu, an­cak ku­ru­lu gü­cün 2 bin 202 me­ga­vat ol­du­ğu­nu an­la­tan A­rı­kan, şun­la­rı ak­tar­dı:

‘’Li­sans a­lan ve in­şa ha­lin­de o­lan 42 bin 857 me­ga­vat­lık ya­tı­rım­lar i­çin­de rüz­gar e­ner­ji­si ve ye­ni­le­ne­bi­lir e­ner­ji­nin pa­yı 4 bin 808 me­ga­vat. Gü­neş e­ner­ji­si a­la­nın­da­ki he­sap­la­ma­la­ra gö­re Tür­ki­ye yıl­lık 389 tril­yon vat e­lek­trik ü­re­ti­mi po­tan­si­ye­li­ne sa­hip ve bu po­tan­si­ye­lin çok kü­çük bir bö­lü­mü kul­la­nı­la­bi­li­yor. Dev­let gü­neş e­ner­ji­sin­de 10 yıl bo­yun­ca 13,3 do­lar sent­lik a­lım ga­ran­ti­si ve­ri­yor. Bu des­tek bir­çok ül­ke­nin ol­duk­ça ge­ri­sin­de.’’

Anahtar Kelimeler:
1
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.